Simplify Cloud Innovation

Directiestatement

Hoe wij omgaan met informatiebeveiliging
Data in de cloud veilig balk

Synlogic (h)erkent de noodzaak tot het ontwikkelen en uitdragen van een
informatiebeveiligingsbeleid – in het bijzonder rondom zorgspecifieke informatie. Het doel van dit
beleid is een raamwerk te scheppen dat nodig is om de informatiebeveiliging op het gewenste
niveau te brengen en te handhaven. Als speerpunten gelden: het garanderen van geheimhouding en
beveiliging van alle gegevens waarover wij beschikken, verkrijgen of die ons verstrekt worden door
onze klanten – met name zorgspecifieke en privacygevoelige informatie. De gegevens worden
beschermd tegen inbreuk op vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid. We streven naar
continue verbetering op het gebied van informatiebeveiliging.

Synlogic ziet zichzelf als een goed en vakkundig bedrijf dat snel en adequaat inspeelt op de wensen
van opdrachtgevers. Het tevredenstellen van opdrachtgevers blijft van uiterste belang. Kwaliteit,
flexibiliteit, betrouwbaarheid, informatiebeveiliging staan hoog in het vaandel. Uiteraard wordt
binnen onze dienstverlening te allen tijde voldaan aan de geldende wet- en regelgeving.

Om een goede positie te handhaven in de markt moet binnen de organisatie continu gezocht
worden naar verbeteringen op het gebied van informatiebeveiliging. Het werken volgens de ISO
27001:2017 en NEN 7510 normen als ook de aanstelling van een Security Officer vormt hierbij een
hulpmiddel om de uitvoering en borging van het informatiebeveiligingsbeleid te verankeren binnen
de organisatie. Het beleid is vertaald naar haalbare en duidelijke doelstellingen zoals vastgelegd in
het beleidshandboek informatiebeveiliging. De directie stelt middelen ter beschikking en neemt
maatregelen die nodig zijn om het beleid uit te kunnen voeren.

In de uitvoering van het beleid heeft iedereen binnen Synlogic een gelijkwaardige en even
belangrijke rol. Beleid kan alleen succesvol zijn, wanneer iedereen het beleid uitdraagt, hier actief
aan bijdraagt en dit een integraal onderdeel uitmaakt van de totale bedrijfsvoering. Alle
medewerkers van Synlogic hebben in dit kader de volgende verplichtingen:

    • de gestelde regels na te leven en gebruik te maken van de beschikbaar gestelde
      voorzieningen;
    • elkaar helpen, respecteren en durven corrigeren;
    • het melden van incidenten.

De directie stelt zich als taak het informatiebeveiligingsbeleid jaarlijks te evalueren en daar waar
nodig aan te passen. Elke 3 jaar vindt opnieuw audit plaats. De medewerkers van Synlogic worden
actief betrokken bij de invulling, uitvoering en borging van het informatiebeveiligingsbeleid. Door
een gestructureerde en open samenwerking willen wij de gestelde doelstellingen gezamenlijk
realiseren.

Dit beleid geldt voor zowel eigen (tijdelijke) medewerkers als medewerkers van derden en
bezoekers. Het informatiebeveiligingsbeleidshandboek kunt u middels een verzoek aan de directie
inzien.

Synlogic BV

Marthijn van den Heuvel
Directeur

De Cloud uitgelicht!

Synlogic helpt jou graag met het samenstellen van jouw eigen reis door de digitale transformatie. Om je inzichten te geven delen we graag informatie die interessante voor je kan zijn.

Nieuws & Cloud Blogs
Synlogic info

vragen over jouw cloud uitdaging?

Onze cloud experts helpen je graag op weg met jouw cloud uitdaging.